Lenin KGB (like KFC) t-shirt πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†

Lenin KGB (like KFC) t-shirt πŸ˜†πŸ˜†πŸ˜†

KK CCCP KFC LENIN KGB FUNNY short sleeve T-shirt Top Lycra Cotton Men T shirt New DIY Style


Price: US $14.00

View in the shop.....or another Aliexpress Random Thing